#norelated
* Loxsols HTML翻訳サービス [#qb249ac2]

[[Loxsols HTML翻訳サービス:http://www.loxsols-vps.com/tomcat/loxsols-translation-service/TranslateHTMLServiceForm]]は、指定したURLのサイトデータをHTMLのまま翻訳するサービスです.&br;

URL : http://www.loxsols-vps.com/tomcat/loxsols-translation-service/TranslateHTMLServiceForm

** 動作イメージ [#if72ced0]
&ref(http://www.loxsols.com/pukiwiki/image/app/loxsols-translation-service/loxsols-html-translation-service.jpg,zoom,750x350);


** デモ [#r3dd7f65]
  翻訳前
&ref(http://www.loxsols.com/pukiwiki/image/app/loxsols-translation-service/html-translation-sample-src-001.jpg,zoom,750x350);

  翻訳後
&ref(http://www.loxsols.com/pukiwiki/image/app/loxsols-translation-service/html-translation-sample-dst-001.jpg,zoom,750x350);


** 使用しているWebAPI [#if72ced0]
・[[Microsoft Translator テキスト API:https://www.microsoft.com/ja-jp/translator/translatorapi.aspx]]&br;


#counter

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS